top of page
Modern Office Building

Wielkopolska - dobre miejsce do inwestycji

Tradycje rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce sięgają najodleglejszych czasów. Niegdyś stanowiły podstawę utrwalania tożsamości narodowej, hołdując zasadzie pracy organicznej, polegającej na ciągłym samorozwoju, edukacji i prowadzeniu działalności gospodarczej. Ta idea procentuje i dziś w przestrzeni gospodarki liberalnej, otwartej również na przyjęcie zewnętrznego kapitału.

Wielkopolska, dzięki swojemu kluczowemu położeniu oraz wielkiemu potencjałowi ludzkiemu, jest liderem w pozyskiwaniu kolejnych inwestorów. Po blisko trzech dekadach funkcjonowania w globalnej przestrzeni wolnorynkowej, wypracowała jasne strategie rozwojowe, zachęcając do lokalizacji kapitału najistotniejszych inwestorów, którzy tym samym stawiają fundament dla nowoczesnego regionu europejskiego. Wyszczególnione w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 obszary inteligentnych specjalizacji są świadectwem jasno obranej woli rozwoju, która połączona z umiejętnością wspierania procesów inwestycyjnych, tworzy faktyczną przestrzeń atrakcyjną dla przyszłych przedsiębiorców.

POŁOŻENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Województwo Wielkopolskie to region znajdujący się w zachodnio-centralnej Polsce. Poznań, jego największe miasto, leży w odległości 230 kilometrów od Berlina i blisko 280 kilometrów od Warszawy.

Administracyjnie województwo podzielone jest na 35 powiatów i 226 gmin. Łącznie z Poznaniem w Wielkopolsce znajduje się 112 miast, w których mieszka 1 903 630 osób (54,7% populacji). Poznań, będący stolicą regionu, jest dużym ośrodkiem miejskim, w którym żyje blisko 540 000 osób i skupiającym wokół siebie aglomerację o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców.
 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE

Usytuowanie Wielkopolski pozwoliło na utworzenie korzystnych krajowych i międzynarodowych połączeń transportowych. Przez region przebiega autostrada A2 łącząca Warszawę i Berlin. Stolica regionu posiada połączenia drogowe w standardzie autostrady, dróg ekspresowych i krajowych.


Wielkopolska posiada dobrze rozwiniętą sieć kolejową o łącznej długości 1 878 km. Poza dużą ilością mniejszych i lokalnych linii wraz z bocznicami, przez region przebiegają trasy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Stolica regionu ma bezpośrednie połączenia kolejowe z większością polskich miast wojewódzkich, a także Berlinem i Zagłębiem Ruhry.

 

W Poznaniu znajduje się międzynarodowy port lotniczy Ławica (POZ) obsługujący rocznie ok. 2 milionów pasażerów. Lotnisko dysponuje nowoczesnymi terminalami pasażerskimi i cargo. Prowadzone są regularne połączenia lotnicze m.in. Warszawą, Barceloną, Frankfurtem, Kopenhagą, Londynem, Mediolanem, Monachium, Paryżem, Rzymem, Budapesztem i Sztokholmem.

LUDNOŚĆ I RYNEK PRACY

Wielkopolskę zamieszkuje 3 493 577 osób (GUS, 31.12.2022 r.), z czego ponad połowa żyje w miastach. W roku 2021 w wieku przedprodukcyjnym znajdowało się 19,6% mieszkańców regionu, w wieku produkcyjnym 59,4%, natomiast 21% Wielkopolan było w wieku poprodukcyjnym.

Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wynosi 2,9% (GUS, czerwiec 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wg powiatów i regionów w 2023 r. (źródło: GUS)

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 858,0 tys. osób, co oznacza niewielki spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca – o 0,1%, natomiast w relacji do lipca ub. roku – wzrost o 0,6%. W strukturze zatrudnienia niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe (37,0% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (33,8%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 6 643,65 zł, co w skali miesiąca oznacza wzrost o 1,1%, a w porównaniu z lipcem ub. roku – wzrost o 11,7%. Najwyższe wynagrodzenie w lipcu 2023 r. otrzymali zatrudnieni w sekcjach: informacja i komunikacja (o 69,6% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 44,8% wyższe od średniej) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 36,9% wyższe od średniej).

GOSPODARKA

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym.

W 2020 roku Wielkopolska wypracowała 10% polskiego PKB.

Zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2020 r. wyniosła 1948 jednostek i stanowiła 8,4% wszystkich podmiotów tego typu w kraju (4. miejsce, po województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim). Na koniec 2020 r. kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego wyniósł 25 049,5 mln zł. Daje to drugie miejsce Wielkopolsce w kraju, po województwie mazowieckim.

Wśród największych firm inwestujących w Wielkopolsce znajdują się przedstawiciele m.in. następujących branż:

  • motoryzacyjnej (Volkswagen, Bridgestone, Solaris Bus&Coach, Inter Groclin),

  • spożywczej (Kompania Piwowarska, Imperial Tobbaco Polska, Dino, WrigleyPoland Sp. z o.o., Nestle),

  • logistycznej i transportowej (Amazon, Raben Group, Kuehne + Nagel),

  • elektronicznej (Samsung Electronics),

  • BPO/SSC (Arvato Services, Contact Center, Holicon, Franklin Templeton),

  • farmaceutycznej i kosmetycznej (GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nivea),

  • lotniczej (Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o.).

Poznań stanowi duży ośrodek usług BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Services Centers). Jednocześnie sektorami priorytetowymi dla stolicy regionu jest produkcja zaawansowana technologicznie, badania i rozwój (B+R), działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Większość kapitału zagranicznego inwestowanego w Poznaniu pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii i Szwecji, Hiszpanii, Holandii i RPA.

EDUKACJA

W roku szkolnym 2021/22 działalność oświatową na poziomie ponadpodstawowym prowadziło 597 szkół dla młodzieży. Liczba ta obejmowała 168 szkół branżowych I stopnia, 19 branżowych II stopnia, 194 licea ogólnokształcące, 160 techników, 50 specjalnych szkół przysposabiających do pracy i 6 szkół artystycznych ogólnokształcących dających uprawnienia zawodowe. Łącznie w tych szkołach kształciło się 151,4 tys. uczniów. 

W Poznaniu, będącym jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, siedzibę ma 25 uczelni. Spośród nich wymienić należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym naukę pobiera blisko 40 tysięcy studentów, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny. W całej Wielkopolsce studiuje ponad 120 tysięcy studentów, co stanowiło 10,2% ogółu studiujących w Polsce i wśród województw lokowało wielkopolskie na 3. miejscu za ma-zowieckim i małopolskim . Oprócz Poznania uczelnie wyższe znajdują się w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Środzie Wielkopolskiej.

W 2021 r. dyplomy ukończenia studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) uzyskało łącznie 30,1 tys. absolwentów.

ROLNICTWO

Jednym z atutów Województwa Wielkopolskiego jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo. Region jest liderem w produkcji żywności w Polsce. Dwie trzecie powierzchni województwa, czyli blisko 1,9 mln ha, stanowią użytki rolne.

W lipcu 2023 r. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) od producentów z terenu województwa wielkopolskiego wyniósł łącznie 104,3 tys. ton i zwiększył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 9,2%, natomiast w ujęciu rocznym zmniejszył się o 4,0%.

W okresie styczeń-lipiec 2023 r. producenci z województwa dostarczyli do skupu łącznie 403,4 tys. ton żywca rzeźnego (w wadze poubojowej ciepłej), tj. o 20,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Skup żywca wieprzowego zmniejszył się w tym czasie o 27,7%, drobiu rzeźnego o 15,1%, a podaż żywca wołowego (z cielęcym) zmalała o 7,4%.

Za ziarno zbóż podstawowych w skupie w lipcu 2023 r. płacono producentom średnio 81,36 zł za 1 dt, tj. o 6,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 42,5% mniej niż przed rokiem. Cena 1 kg żywca wołowego w skupie w lipcu br. ukształtowała się na poziomie 9,93 zł, tj. o 4,9% niżej niż przed miesiącem i o 8,6% niżej od ceny ubiegłorocznej. Za 1 kg żywca drobiowego płacono w tym czasie 6,17 zł, tj. o 2,8% więcej niż w czerwcu br., ale o 9,3% mniej niż w lipcu ub. roku. Cena żywca wieprzowego wyniosła 9,43 zł za 1 kg, co oznacza spadek o 1,6% w skali miesiąca i jednocześnie wzrost o 28,5% w porównaniu z lipcem ub. roku.

Każdego roku w Wielkopolsce odbywa się największa w kraju impreza promująca polskie rolnictwo -  Międzynarodowe Targi Rolno - Przemysłowe POLAGRA. Każdego roku uczestniczy w nich około dwóch tysięcy wystawców z blisko 35 krajów, a liczba zwiedzających wynosi corocznie około 200 tysięcy osób.

TURYSTYKA

Województwo Wielkopolskie położone jest na terenach nizinnych, w dorzeczu trzech rzek: Warty, Noteci i Prosny. Piękne krajobrazy, obfitujące w jeziora, lasy i wzgórza zapraszają turystów do aktywnego wypoczynku. Pełna oferta turystyczna dostępna jest na wielkopolska.travel.

 

Kreowaniem i upowszechnianiem wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie zajmuje się Wielkopolska Organizacja Turystyczna, która zrzesza przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w obszarze turystyki i kultury.

Turystyczna baza noclegowa w województwie wielkopolskim według stanu na dzień 31 lipca 2022 r. obejmowała 581 obiektów, tj. o 3 (o 0,5%) mniej niż przed rokiem, w tym 458 o charakterze całorocznym. Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 299 obiektów hotelowych (w tym 213 hoteli) oraz 282 pozostałych obiektów (w tym m.in. 56 kwater agroturystycznych, 37 ośrodków wczasowych oraz 30 zespołów domków turystycznych i 29 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych).

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu

stopa bezrobocia_edited.png
bottom of page