top of page

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedynym w regionie oficjalnym, certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Handlu.

Nowoczesne budownictwo

Geneza powstania

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, jedna z największych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego w kraju, działa od ponad 30 lat. Prowadzi wielopłaszczyznową działalność na rzecz samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych oraz rozwoju regionu. Działania Stowarzyszenia mają charakter długofalowy, opierają się na wielkopolskiej tradycji pracy u podstaw. 

 

Stowarzyszenie w 2002 roku rozpoczęło działania w obszarze obsługi inwestorów i mogło zapewnić funkcjonowanie COI niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. Nie podlegało ograniczeniom organizacyjnym i proceduralnym typowym dla jednostek sektora publicznego, mogło działać elastyczniej niż administracja samorządowa.

 

Ponadto Stowarzyszenie dysponowało dobrymi kontaktami z poznańskim środowiskiem naukowym (UAM, Akademia Ekonomiczna, Instytut Zachodni) oraz organizacjami gospodarczymi (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu), co pozwalało w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na szybkie uzyskanie wsparcia merytorycznego.

 

Będąc organizacją typowo lobbingową Stowarzyszenie mogło zwiększyć swoje zaangażowanie w promowanie wprowadzania rozwiązań i zachęt korzystnych dla inwestorów. Atutem Stowarzyszenia była też sieć kontaktów personalnych w środowisku samorządowym.

Zakres prowadzonych działań proinwestycyjnych i prorozwojowych Stowarzyszenia przed podpisaniem umowy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w 2002 roku obejmował:

 • organizację szkoleń i seminariów poświęconych problematyce rozwoju regionu, a także sprawnego zarządzania JST;

 • prowadzenie i aktualizację bazy danych gminnych nieruchomości inwestycyjnych w regionie;

 • pozyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych z regionu;

 • uczestnictwo w imprezach wystawienniczych;

 • promocję atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu;

 • lobbing na rzecz zwiększenia informacji lokalnych i regionalnych w mediach;

 • uruchomienie punktu informacji europejskiej dla samorządowców;

 • wspieranie - głównie poprzez upowszechnianie i promocję - licznych inicjatyw środowisk gospodarczych. 

 

Celem jaki COI sobie postawiło w momencie powstania była chęć przyczynienia się do dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego Wielkopolski. W efekcie w czerwcu 2002 roku podpisane zostało porozumienie między ówczesnymi mocodawcami obu instytucji: Prezesem PAIiIZ Antonim Styrczulą oraz Przewodniczącym SGiPW Bronisławem Lachowiczem. Zakres umowy obejmował m.in.:

 • doradztwo inwestycyjne,

 • wspólne szkolenia,

 • prowadzenie bazy danych Infobase,

 • obsługa projektów inwestycyjnych droga elektroniczną,

 • organizacja wizyt inwestorów.

 

Oferta Wielkopolskiego COI

Oferta Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora skierowana jest zarówno do krajowych i zagranicznych inwestorów, jak i wielkopolskich samorządów lokalnych.

Poznaj pracowników COI

bottom of page