top of page

Zachęty inwestycyjne

Nowoczesne miasto

Wielkopolska oferuje zagranicznym firmom szereg zachęt inwestycyjnych:

POLSKA STREFA INWESTYCJI

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm), dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż). Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019 r. dopuszczono wsparcie również dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, tym samym znacznie rozszerzono ofertę lokalizacji, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienie podatkowe. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana była ze zmianą mapy pomocy regionalnej. 

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje pięć specjalnych stref ekonomicznych:

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Przedsiębiorczości

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w roku 1997 - położona jest w zachodniej części Polski i obejmuje swoim zasięgiem województwo lubuskie, zachodniopomorskie oraz połowę wielkopolski. Powierzchnia całkowita obszarów zarządzanych przez KSSSE to 35 powiatów, 5 miast na prawach powiatu i 283 gminy. KSSSE jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się stref ekonomicznych w Polsce. Z sukcesami wspiera polskich i zagranicznych inwestorów udzielając decyzji o wsparciu w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT- czyli największej dostępnej ulgi finansowej w Polsce.

Więcej informacji na temat Kostrzyńsko - Słubickiej SSE: kssse.pl

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK“ sp. z o.o.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała w roku 1997 i obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin zlokalizowanych w 3 województwach południowo - zachodniej Polski (województwo dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie). Dzięki inwestycjom światowych gigantów jak Toyota, Mercedes, Volkswagen, 3M, Umicore czy Capchem, w południowo-zachodniej Polsce rozwijają się nie tylko branża motoryzacyjna i elektromobilna, ale również gałęzie pokrewne jak obróbka metali, przetwórstwo tworzyw sztucznych i przemysł chemiczny oraz usługi logistyczne dla tych branż. Blisko 50% firm działających w WSSE to przedstawiciele mikro, małego i średniego biznesu. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest szczególnie polecana na lokowanie inwestycji w Europie i doceniana za jakość i kompleksowość obsługi przedsiębiorców. WSSE „INVEST-PARK” wyróżniono również za dynamikę rozwoju firm, które ulokowały w niej swoje zakłady. Uznanie zyskał przede wszystkim kolejny projekt Toyota Motor Manufacturing Poland. Dzięki inwestycjom japońskiego koncernu Polska stała się drugim, poza Azją, centrum produkującym nowoczesne napędy hybrydowe.

Więcej informacji na temat Wałbrzyskiej SSE: www.invest-park.com.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w roku 1997 oraz obejmuje swoim obszarem województwo łódzkie, część województwa mazowieckiego i wschodnią część województwa wielkopolskiego. Strefa zlokalizowana jest na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1 (północ-południe) i A2 (wschód-zachód). Dwa międzynarodowe porty lotnicze zlokalizowane na jej terenie (Warszawa i Łódź) oraz rozbudowana sieć kolejowa cargo, w tym połączenie kolejowe Polska-Chiny (Łódź-Chengdu) - dają ŁSSE ogromny potencjał logistyczny. Strategiczna lokalizacja, dostęp do wykształconej kadry oraz zachęty podatkowe sprawiły, że w ostatnich latach Łódzka SSE znalazła się w czołówce stref na świecie w rankingu przygotowanego przez Magazyn FDI (część grupy Financial Times).

Więcej informacji na temat Łódzkiej SSE: sse.lodz.pl

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) powstała w roku 1997. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego SSSE obejmuje Pomorze Środkowe oraz jeden powiat w Wielkopolsce - na terenie 97 gmin. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 20.049 km2. Istniejące szlaki transportowe to drogi krajowe nr: 6, 10, 11, 20, 21, 22 i 25 oraz liczna sieć dróg wojewódzkich. Droga krajowa nr 6 (Kołbaskowo-Trójmiasto), w części modernizowana i dostosowywana do standardu drogi ekspresowej S6, jest elementem międzynarodowej trasy europejskiej wschód-zachód E28 (Niemcy-Polska-Rosja-Litwa-Białoruś). Przez obszar przebiegają linie kolejowe nr: 202 (Gdańsk - Starogard) oraz 405 (Piła - Ustka). Najbliższe lotniska pasażerskie zlokalizowane są w Gdańsku (Rębiechowo), Szczecinie (Goleniów), Bydgoszczy (Szwederowo), Poznaniu (Ławica), a porty morskie: Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu.

Więcej informacji na temat Słupskiej SSE: www.sse.slupsk.pl

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) powstała w 1997 r. Obszar KSSEMP obejmuje następujące powiaty: karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, m. Jelenia Góra, milicki, trzebnicki, zgorzelecki, kępiński, ostrowski, bolesławiecki. Podstawowym zadaniem Strefy jest wydawanie w imieniu Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu, która jest podstawą do przyznania pomocy publicznej podmiotom gospodarczym na obszarze będącym w jej właściwości. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. (SSEMP S.A.) w Kamiennej Górze działa na terenie 63 gmin, w tym na terenie 33 miast województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Obszar ten obejmuje ok. 800 tys. ha, co stanowi około 2,5% powierzchni całego kraju i jest zamieszkały przez ponad 800 tys. mieszkańców. Obszar KSSEMP to południowo-zachodnia część Polski w pobliżu granicy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Tereny inwestycyjne KSSEMP ulokowane są w pobliżu ważnych krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych: droga ekspresowa S3, autostrada A4 oraz autostrada A18.

Więcej informacji na temat Kamiennogórskiej SSE: www.ssemp.pl

GRANTY RZĄDOWE

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 5 czerwca 2023 r.).

Więcej informacji na temat grantów rządowych

PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych

Parki przemysłowe i technologiczne zlokalizowane w Wielkopolsce:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

YouNick Technology Park

INWEST-PARK PIŁA Sp. z o.o.

Inkubatory przedsiębiorczości:

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości

ZACHĘTY LOKALNE - ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej U.p.o.l) przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 

Przedmiot podatku od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 1. grunty,

 2. budynki lub ich części,

 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, jak również jest bez tytułu prawnego.

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały rada gminy, z tym że stawki roczne nie mogą przekroczyć limitów określonych w U.p.o.l.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej.

Pomoc powstająca przy zastosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości odpowiada wartości zwolnienia podatkowego. Co warte podkreślenia pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. Wymogiem jest jednak zawsze zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy, zgodnie ze wzorem zgłoszenia, który powinien być określony w uchwale rady gminy. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione przed dokonaniem zwolnienia nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane.

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych mogą być wprowadzane z uwzględnieniem warunków określonych w:

 

 • rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 20d U.p.o.l. (obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. 2008, Nr 146, poz. 927),

 • aktach regulujących udzielanie pomocy de minimis,

 • aktach regulujących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych.

 

Najczęściej rady gmin wprowadzają zwolnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które stanowi ogólnopolski program pomocowy oraz w ramach pomocy de minimis.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, określa ramowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jako regionalnej pomocy inwestycyjnej.

 

Sposób obliczania pomocy

Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

 1. kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub

 2. kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

 

Warunki udzielenia pomocy

 1. dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy. Uchwała rady gminy powinna określać tryb i formę dokonania takiego zgłoszenia. Tylko koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia mogą być zaliczone do objęcia pomocą,

 2. zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania (niepochodzących z pomocy publicznej),

 3. utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji,

 4. w przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, warunkiem jest ich utworzenie w okresie nie później niż 3 lata od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Rada gminy może wprowadzić w formie uchwały stanowiącej program pomocowy zwolnienia podatkowe z zachowaniem rozwiązań opartych na wspólnotowych przepisach o pomocy de minimis, co zwalnia pomoc od obowiązku notyfikacji, jednak projekt uchwały musi być przekazany
do wiadomości Prezesowi UOKiK.

Podstawowym aktem prawnym regulującym udzielanie pomocy de minimis jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.)., które umożliwia udzielanie pomocy również w sektorze transportu drogowego.

Pułapy pomocy de minimis

Rozporządzenie to ustala pułap pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro oraz 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego, dla jednego podmiotu gospodarczego, przez trzy kolejne lata budżetowe. Pomoc tę oblicza się w ten sposób, że dodaje się pomoc uzyskaną w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających, a suma pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego).

Zakres stosowania

Uchwały w sprawie zwolnień w ramach pomocy de minimis mogą dotyczyć w zasadzie wszystkich podatków i opłat lokalnych i mogą być podejmowane niezależnie od uchwał przewidujących innego rodzaju pomoc (regionalną, w ramach wyłączeń grupowych). W takiej sytuacji jednakże należy rozgraniczyć zasady stosowania zwolnień z uwagi na możliwość ich dublowania się.

Obowiązek wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wprowadza obowiązek wystawiania zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE

O status Centra Badawczo-Naukowego może ubiegać się przedsiębiorca, niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), prowadzący badania lub prace rozwojowe.

Przedsiębiorca, który stara się o status CBR dla swojej firmy powinien osiągnąć przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej:

 • 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo


 • 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.

 

Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i stosuje przepisy o rachunkowości.

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który ubiega się o nadanie statusu CBR, jest także złożenie wniosku do ministra, który zawiera nazwę firmy, siedzibę i jej adres, oznaczenie formy prawnej, numer NIP i REGON oraz dane dotyczące przychodów netto (określone w art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej). Dokumentacja musi również zawierać opis badań lub prac badawczo- rozwojowych, zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym, jak również wyniki, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

 

Centra badawczo-rozwojowe mają możliwość zwolnienia m.in. na zasadach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Łącznie może to być nawet 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centra-badawczo-rozwojowe

Źródło danych: PAIH

bottom of page